To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Regulamin Kryzysowego Konkursu Fotografii Domowej "Za oknem 2020"

Regulamin Kryzysowego Konkursu Fotografii Domowej "Za oknem 2020"

Oto regulamin Kryzysowego Konkursu Fotografii Domowej "Za oknem 2020". Prosimy zapoznać się z jego treścią, ponieważ zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. Poniżej zamieszczamy również wzór karty zgłoszenia, także w postaci postaci gotowego formularza do pobrania w postaci pliku graficznego. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwe pobranie formularza ze strony chętnie, na życzenie zainteresowanych, wyślemy formularz w postaci edytowalnej, w odpowiedzi na e-mail w tej sprawie wysłany na adres: fundacja@fundacjanj.org Gorąco zapraszamy do podjęcia wyzwania i uczestnictwo w niezwykłej rywalizacji, pomagającej przetrwać nam wszystkim ten trudny czas! 

KRYZYSOWY KONKURS FOTOGRAFII DOMOWEJ
ZA OKNEM 2020

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nowin Jeleniogórskich, a współorganizatorem Nowiny Jeleniogórskie Spółka z o. o. - wydawca tygodnika Nowiny Jeleniogórskie.

2. Konkurs prowadzony jest w szczególnym okresie pandemii wywołanej koronawirusem i będącym jej konsekwencją stanie społecznej kwarantanny. Zgodnie z oczywistymi w takiej sytuacji zaleceniami odpowiedzialnych zachowań i wprowadzanymi regulacjami prawnymi, ze względów bezpieczeństwa związanych przede wszystkim z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się niebezpiecznej choroby, wszyscy, którzy mogą i mają taką możliwość, powinni zostać w domach i ograniczyć bezpośrednie kontakty z innymi osobami. Głównym celem konkursu jest zwalczanie negatywnych skutków kwarantanny oraz wspieranie bezpiecznych form przetrwania okresu izolacji, poprzez wypełnianie go twórczą aktywnością w ograniczonej przestrzeni, pobudzanie kreatywności osób w każdym wieku. Uczestnictwo w konkursie jest sposobem na wypełnienie czasu spędzanego w domu wartościowym zajęciem, konstruktywnym myśleniem oraz zapisanie wyjątkowego momentu w dziejach ludzkości i swojej w nim obecności w plastycznych obrazach. Z obrazów tych stworzyć można niezwykły album rodzinny i portret współczesnego świata w wyjątkowym stanie. Realizację tych założeń w szczególnych warunkach kwarantanny umożliwia powszechna dostępność i łatwość w obsłudze urządzeń do cyfrowej rejestracji oraz udostępniania zapisanego obrazu, pozwalająca na rozwijanie twórczej świadomości oraz umiejętności i sztuki fotografowania, z wykorzystaniem plastycznych i dokumentacyjnych walorów fotografii.

3. Kryzysowy Konkurs Fotografii Domowej "Za oknem 2020" ma charakter otwarty. Udział w nim mogą wziąć wszyscy fotografujący obywatele Polski, bez względu na miejsce ich zamieszkania.

4. Temat prac jest dowolny. Prace wykonane muszą być jednak bez wychodzenia z domu (miejsca aktualnego zamieszkania) przez ich autorów.
5. Konkurs prowadzony jest w dwóch głównych kategoriach: „Świat przez okno” oraz „Portret wewnętrzny”. W obu kategoriach chodzi o spojrzenie na najbliższe otoczenie i obecność w nim autorów fotografii. Można spojrzeć z domu i zarejestrować krajobraz widziany przez okno budynku, w którym przebywa fotografujący albo sportretować domowe wnętrze czy jego mieszkańców i w ten sposób zarejestrować obraz, jaki zobaczyć można zaglądając do wnętrza domu zza okna.

6. Dla autorów, którzy opatrzą fotografie dowcipnym słowem wkomponowanym graficznie w obraz przewidziana jest dodatkowa kategoria specjalna "Memów zainfekowanych koronawirusem".

7. Do konkursu zgłaszane mogą być fotografie wykonane w okresie od 15 marca 2020 roku do chwili ogłoszenia zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Czas trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia nie jest dokładnie określony. Zależy bowiem od kryzysowej sytuacji, która zainicjowała jego ogłoszenie. Zgłoszenia prac przyjmowane będą nie krócej niż do 30 kwietnia 2020 r. Czas ten może zostać wydłużony. Informacje o terminach zakończenia przyjmowania zgłoszeń i rozstrzygnięcia konkursu publikowane będą w Nowinach Jeleniogórskich i na portalu internetowym www.nj24.pl.

8. Fotografie zgłaszane do konkursu dostarczone muszą być organizatorowi wyłącznie w formie plików cyfrowych o jakości pozwalającej na ich publikację w formie elektronicznej oraz wydruk formacie nie mniejszym niż 20x30 cm i nie większym niż 100x70 cm.

9. Jeden uczestnik zgłosić może do konkursu maksymalnie 10 prac w każdej z głównych kategorii oraz w kategorii memów. Jedną pracę stanowić może zestaw wielozdjęciowy zawierający do 10 fotografii, bądź wielozdjęciowy fotomontaż.

10. Do konkursu zgłaszane mogą być tylko oryginalne prace wykonane bez naruszania prawa, przesyłane przez ich autorów, bądź za zgodą ich autorów Jeśli zgłaszane prace portretują osoby, stanowiące je fotografie muszą być wykonane i zgłoszone do konkursu za zgodą portretowanych osób.

11. Fotografie zgłaszane do konkursu mogą być poddane obróbce graficznej, uzupełniającej ich treść i podnoszącej walory plastyczne prac, jednak nie w sposób ograniczających ich walory dokumentalne oraz uniemożliwiający ocenę ich zgodności z regulaminem konkursu.

12. Do każdej zgłaszanej pracy załączona musi być osobna, prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia, zawierająca prawdziwe informacje. Pliki cyfrowe muszą być opisane (oznaczone) w sposób umożliwiający ich identyfikację i mający odzwierciedlenie w karcie zgłoszenia.

13. Udział w konkursie jest bezpłatny.

14. Prace wraz z czytelnie wypełnionymi kartami zgłoszenia (w postaci elektronicznej, skanu, bądź zdjęcia dokumentu) należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Fundacji Nowin Jeleniogórskich: fundacja@fundacjanj.org

15. Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatorów. Jury zdecyduje o przyznaniu nagród, których lista opublikowana zostanie w tygodniku Nowiny Jeleniogórskie i na portalu internetowym www.nj24.pl.

16. Autorzy najlepszych prac wyłonionych przez jury otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu. Nagrody regulaminowe przyznane zostaną w każdej z głównych kategorii osobno. Przyznane zostaną także nagrody w dodatkowych kategoriach wiekowych, niezależnie od głównego podziału tematycznego. Będą to nagrody za najlepsze prace w kategoriach: dziecięco-młodzieżowej (dla uczestników w wieku do lat 17), autorów w sile wieku (od 18 do 60 roku życia) oraz seniorów (dla uczestników w wieku 60+) . Dopuszczalne jest także przyznanie dodatkowych, pozaregulaminowych nagród specjalnych, sprowokowanych przez ich fundatorów, pomysłowość uczestników konkursu oraz jego organizatorów i jurorów oceniających prace.

17. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w tygodniku Nowiny Jeleniogórskie oraz portalu internetowym www.nj24.pl. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani pocztą elektroniczną o rozstrzygnięciu konkursu i sposobie przekazania nagród w terminie umożliwiającym otrzymanie nagród.

18. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie oceny prac i przyznania nagród.

19. W kwestiach spornych dotyczących regulaminu i przeprowadzania konkursu głos decydujący ma organizator konkursu, a w przypadku przyznania nagród jury.

20. Prawa autorskie fotografii zgłaszanych do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną pracy.

21. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do pokonkursowych prezentacji przechodzą na własność organizatorów i mogą być przez nich przechowywane oraz udostępniane w celach realizacji konkursu bez ograniczeń.

22. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnego prawa do wystawiania zgłoszonych prac, wykorzystywania ich do celów reklamowych, publikowania w środkach masowego przekazu, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie elektronicznej i drukowanej.

23. Autor zgłaszanych prac wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych.

24. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

25. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w regulaminie konkursu oraz odwołania konkursu z przyczyn uniemożliwiających jego przeprowadzenie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. tel. + 48 756424420, e-mail: fundacja@fundacjanj.org, www.nj24.pl.

*

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowin Jeleniogórskich z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra;
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
7. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8.Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA

KRYZYSOWY KONKURS FOTOGRAFII DOMOWEJ

ZA OKNEM 2020

KARTA ZGŁOSZENIA


Tytuł pracy: ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Data i miejsce wykonania pracy: …...............................................................................................
..........................................................................................................................................
Kategoria (zaznaczyć właściwą): Świat przez okno/Portret wewnętrzny/Mem
Imię i nazwisko autora: ............................................................................................................
Wiek autora ..........................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna prawnego w przypadku autora niepełnoletniego:
.......................................................................................................................................... 
Adres korespondencyjny ............................................................................................................
…........................................................................................................................................
Telefon ................................................................................................................................
E- mail .................................................................................................................................

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, którego treść akceptuję i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach realizacji konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowin Jeleniogórskich (ul. M.Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

 

........................................        .......................................................................
miejscowość i data                  czytelny podpis autora / opiekuna prawnego

 

Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na bezpłatną publikację zgłoszonej pracy przez organizatorów konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
 

Za_oknem_2020_Karta_zgłoszenia.jpg