To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Regulamin konkursu „Srebrne Kluczyki 2018”

Regulamin konkursu „Srebrne Kluczyki 2018”

1. Organizatorem konkursu są Nowiny Jeleniogórskie sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul M. Skłodowskiej Curie 13 oraz Fundacja Nowin Jeleniogórskich.

2. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie i nagrodzenie artystów, którzy w jakikolwiek sposób (poprzez miejsce zamieszkania, miejsce twórczej działalności) są związani z regionem jeleniogórskim – obszarem działania tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”.

3. W ramach przeprowadzonego plebiscytu nagrody są przyznawany w dwóch trybach: „Srebrne Kluczyki” - decyzją Kapituły Nagród Srebrnych Kluczyków oraz „Wytrych do serc Publiczności” - decyzją czytelników Nowin Jeleniogórskich - w plebiscycie publiczności.

4. W skład Kapituły Nagród Srebrnych Kluczyków wchodzą przedstawiciele organizatorów konkursu - Prezes Fundacji Nowin Jeleniogórskich, redaktor naczelny tygodnika Nowiny Jeleniogórskie, dziennikarze zajmujący się publicystyką kulturalną, pracownicy działających w regionie placówek kulturalnych, przedstawiciel Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego, oraz zaproszonych przedstawicieli środowiska kulturalnego regionu. Posiedzenie kapituły odbywa się w terminie ustalonym przez organizatorów, nie później niż tydzień rozstrzygnięciem plebiscytu publiczności. Kapituła przyznaje nagrody w kategoriach: najlepszy spektakl teatralny scen jeleniogórskich (pod uwagę brane są wszystkie premiery od września 2017 do końca sierpnia 2018 roku), najlepsza kreacja aktorska, sztuki wizualne, muzyka, literatura, zjawisko kulturotwórcze oraz wydarzenie sezonu w trybie głosowania jawnego. Kapituła ma prawo do ustanowienia nowej kategorii nagród, bądź nie wskazania zwycięzcy w danej kategorii. Specjalną Nagrodę - Złoty Kluczyk 2018 przyznaje Fundacja Nowin Jeleniogórskich za wydarzenie, inicjatywę, działalność wkraczającą poza ramy jednego sezonu artystycznego i zasługujące na wyróżnienie szczególne.
Skład kapituły jest przedstawiony podczas uroczystości wręczenia Srebrnych Kluczyków.

5. Nagroda „Wytrych do Serc Publiczności” jest ustanowiona dla najpopularniejszego artysty regionu. Zgłoszenia kandydatów do tej nagrody dokonują czytelnicy Nowin Jeleniogórskich. Można podawać kandydatury z całego regionu i wszystkich dziedzin sztuki. Zgłoszenie należy uzasadnić, podpisać imieniem i nazwiskiem, a następnie przesłać na adres e-mail:  fundacja@fundacjanj.org , pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Uwaga! O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Fundacji. Zgłoszenia można dokonać również za pomocą publikowanego obok kuponu, który będzie jednocześnie głosem oddanym na wskazanego artystę. Organizatorzy nie ograniczają w jakikolwiek sposób, kto i w jakim trybie zgłasza kandydata do nagrody Wytrycha .

6. Początek plebiscytu został ogłoszony na łamach Nowin Jeleniogórskich i na portalu nj24.pl 4 września 2018 roku. Redakcja zamyka listę kandydatów do nagrody „Wytrych do Serc Publiczności” 17 września o godzinie 12.00.

7. Głosowanie plebiscytowe podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym, trwającym od 4 września do 1 października 2018 do godz. 10.00, można oddawać głosy na wszystkich zgłoszonych artystów. W ten sposób wyłoniona zostanie piątka finalistów. W drugim etapie plebiscytu, trwającym od 1 października 2018 od godz. 12.00 do godz. 12.00 5 października 2018, głosować można już tylko na kandydatów z piątki finalistów, którzy zdobędą najwięcej głosów w pierwszym etapie i w ten sposób nominowani zostaną do nagrody. Wytrych 2018 przyznany zostanie artyście, który zbierze najwięcej punktów w głosowaniu publiczności.

8. Głosować można za pomocą oryginalnych kuponów wyciętych z Nowin Jeleniogórskich bądź za pomocą sms- ów. Za każdy kupon z nazwiskiem kandydata do nagrody „Wytrych do Serc Publiczności” - kandydat otrzymuje 2 pkt, za każdy sms z prefiksem WYTRYCH i opatrzonym numerem kadydata – kandydat otrzymuje 1 punkt. W plebiscycie wygrywa ten kandydat, który po zsumowaniu wartości punktów uzyskanych dzięki kuponom i sms -będzie miał na swoim koncie największą ilość punktów.

9. Oddanie głosu poprzez wypełnienie kuponu i dostarczenie go do siedziby organizatora lub wysłanie wiadomości SMS oznacza przyjęcie regulaminu głosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji plebiscytu.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gali Srebrnych Kluczyków, 6 października 2018 r. w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze.

11. Organizator oświadcza, że dane osobowe podane w zgłoszeniach konkursowych zostaną, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r., nr 133, poz. 883 z późn.zm.), wykorzystane dla celów związanych jedynie z realizacją Konkursu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie oraz odwołania konkursu z przyczyn uniemożliwiających jego realizację.