To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Bądź Piękna z „Nowinami”

Fot. Patrycja Wojtkowiak

Od dzisiaj rozpoczynamy nowy konkurs dla wszystkich Pań. Każda pełnoletnia kobieta, która pragnie coś zmienić w swoim wyglądzie  i zyskać nowy wizerunek utrwalony na fotografii może zgłosić się do redakcji naszego tygodnika i zapoznać z warunkami udziału w konkursie. Laureatka zyska nowy wizerunek przy współudziale profesjonalistów oraz dwa portrety fotograficzne.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać maila z krótkim uzasadnieniem dlaczego potrzebujesz metamorfozy i dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy wybrać na adres konkurs@nowiny.jgora.pl . Do zgłoszenia należy dołączyć swoje aktualne zdjęcie. Gdy otrzymasz od nas mailowe potwierdzenie wypełnij kupon znajdujący się w „Nowinach Jeleniogórskich” ( będą one dostępne w czterech lipcowych numerach) i dostarcz go pocztą lub osobiście do redakcji*.
* Należy także dołączyć Załącznik nr1 do Regulaminu, który znajduje się pod regulaminem)
Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do dnia 31 lipca 2014 r.
Udział w konkursie jest bezpłatny i oznacza zgodę na publikację swojego wizerunku. Metamorfozę przeprowadzi w miesiącu sierpniu i wrześniu Patrycja Wojtkowiak stylista i fotograf (www.patawojtkowiak.pl). W czasie spotkań z uczestniczkami będą stylizowane fryzury i dobierane makijaże  dla potrzeb udanej sesji zdjęciowej.
Najciekawsze efekty zostaną opublikowane w wydaniach „Nowin Jeleniogórskich”.

 

REGULAMIN
Organizatorem konkursu są  Nowiny Jeleniogórskie sp. z o.o.,
Metamorfozy dokona firma: Pata Wojtkowiak Photography
Czas przyjmowania zgłoszeń ustala się na okres do  31 lipca  2014 r.
Zgłoszenia dokonujemy na oryginalnym kuponie wyciętym z tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”wraz  z oświadczeniem zamieszczonym na stronie www.nj24.pl  Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie. Kupony będą ukazywały się do 29 lipca br. w każdym wydaniu „Nowin Jeleniogórskich”.
Plebiscyt ma charakter otwarty. Czytelnicy i internauci mogą zgłaszać tylko swoje kandydatury.
W konkursie mogą wziąć udział tylko kobiety pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.
Zdjęcia z konkursu zostaną opublikowane w  tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” w wybranym przez redakcję terminie do końca 2014 roku. Uczestnik konkursu przekazując kupon do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac (odpowiedzi) konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu.
Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia i fotografii) przez Organizatora.
Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przechowywane i nie tworzą zbioru do ich przetwarzania. Zostaną usunięte po zakończeniu konkursu.
Z udziału w plebiscycie wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin - wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.
Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia laureatek konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
b. przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od organizatora
c. udział w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.
Organizator plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w plebiscycie osoby, które w rażący sposób naruszyły prawo lub z innej ważnej przyczyny nie mogą  brać udziału w plebiscycie. Decyzja Organizatora  jest ostateczna. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady metamorfozy. Udział w  konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego treści.

 

Zał. nr 1 do Regulaminu

.......................................................
Imię, nazwisko

.........................................................................
ulica, numer, miejscowość

.......................................................
numer PESEL

Seria i numer dowodu osobistego…………………………………

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana zostałam laureatką konkursu „Metamorfozy”, w którym nagrodą będzie możliwość uczestniczenia w konsultacjach stylisty (który stosownie do efektów w/w konsultacji określi i przeprowadzi  na uczestniczkach szereg zabiegów upiększających, w tym z zakresu makijażu, fryzury i innych) oraz możliwość uczestnictwa w sesji fotograficznej organizowanej przez Organizatora.
Jestem świadoma i wyrażam zgodę, iż Nowiny Jeleniogórskie sp. z o. o. z siedzibą  w Jeleniej Górze, ul. M. Skłodowskiej- Curie 13,   (zwana dalej NOWINY) jako Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ilość, jakość oraz ewentualne skutki w/w zabiegów (w tym dla mojego zdrowia), które to zabiegi będą wykonane w specjalistycznych placówkach i przez wykwalifikowane podmioty.
Przyjmuję w/w nagrodę, oświadczam iż jestem w pełni świadoma zarówno zakresu, skutków jak i wszelkich następstw związanych pośrednio bądź bezpośrednio z w/w zabiegami oraz wyrażam niniejszym zgodę na ich przeprowadzenie.
Zrzekam się niniejszym dochodzenia wszelkich roszczeń, których mogłabym dochodzić zarówno teraz jak i w przyszłości od NOWIN – związanych z przeprowadzeniem w/w zabiegów. Wobec powyższego zwalniam niniejszym NOWINY od wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności związanej z realizacją i skutkami w/w zabiegów.
W związku z powyższym oświadczam, iż wszelkie kwestie dotyczące planowanych w/w zabiegów zostaną szczegółowo ustalone pomiędzy mną a podmiotem wykonującym określone zabiegi upiększające.
Ponadto ja, niżej podpisana, jestem świadoma tego, iż w związku z moim udziałem w konkursie „Metamorfozy”, mój wizerunek ( wypowiedzi, imię, nazwisko, itp.) zostaną wykorzystane w wydawnictwie Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o. o. oraz na portalu internetowym www.nj24.pl
Wobec powyższego wyrażam niniejszym nieodpłatnie nieodwołalną zgodę aby mój wizerunek (wypowiedzi, imię, nazwisko, itp., w tym zarejestrowane w trakcie castingu oraz zmian zarejestrowanych w czasie trwania konkursu „Metamorfozy”) zostały wykorzystywane w całości, a także w postaci dowolnie wybranych fragmentów przez NOWINY, jak również w przygotowywanych przez NOWINY materiałach promocyjnych.
Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, wypowiedzi oraz imienia i nazwiska na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępniania w Internecie),
e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
f) wystawiania,
g) wyświetlania,
h) użyczania,
W/w zezwolenie dotyczy mojego wizerunku zarówno przed, jak i w trakcie oraz po wykonaniu w/w zabiegów. Wyrażam ponadto zgodę aby mój wizerunek był stosownie do potrzeb NOWIN i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji, poddawany stosownym obróbkom, itp.
Ponadto wyrażam zgodę na wykonywanie przez NOWINY oraz osoby trzecie, upoważnione przez NOWINY, wszelkich działań (takich jak, utrwalanie, filmowanie) niezbędnych do korzystania z mojego wizerunku, ( wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp.) – w tym filmowanie, utrwalanie przebiegu w/w zabiegów.
Wobec powyższego zobowiązuję się niniejszym udzielić NOWINOM oraz osobom trzecim, wskazanym przez NOWINY wszelkiej pomocy potrzebnej im dla wykorzystywania mojego wizerunku, oraz wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp., w tym w trakcie przygotowywania i rozpowszechniania w/w publikacji.
Nieodwołalnie i nieodpłatnie upoważniam niniejszym NOWINY do udzielania osobom trzecim wybranym i wskazywanym każdorazowo przez NOWINY wszelkich zgód i upoważnień w zakresie wykorzystywania mojego wizerunku ( wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp.) opisanych powyżej.
Oświadczam, że zrzekam się wobec NOWIN wszelkich roszczeń z tytułu wynagrodzenia za udział w castingu i konkursie „Metamorfozy”oraz z tytułu ewentualnych szkód poniesionych w związku z udziałem w konkursie lub w czynnościach związanych z przygotowaniem realizacji konkursu, w tym jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału w konkursie.
Ponadto oświadczam i zobowiązuję się, iż w zakresie opisanym powyżej i bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody NOWIN, nie upoważnię żadnych osób trzecich do wykorzystywania mojego wizerunku ( wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp.) w okresie 1 roku od dnia podpisania niniejszego oświadczenia w zakresie, i na polach eksploatacji, opisanych powyżej
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nowiny Jeleniogórskie sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. M. Skłodowskiej- Curie 13, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z organizacją i nagrodzeniem laureatów konkursu, jak i w celach marketingowych. Wiem, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Wiem o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
Oświadczam, że zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich danych osobowych (imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania) przez NOWINY, w tym pochodzących z:
castingu (wybór uczestniczek konkursu „Metamorfozy”)
zdjęcia z przebiegu castingu oraz przebiegu zmian zachodzących podczas akcji i zamieszczenie ich w tygodniku Nowiny Jeleniogórskie oraz na portalu www.nj24.pl
zdjęć z sesji finałowej po metamorfozie
zdjęcia z przebiegu castingu oraz przebiegu zmian zachodzących podczas konkursu oraz z sesji finałowej zamieszczone na stronach partnerów akcji.

Zapoznałam się z treścią regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.


      ......................................                              ……………………………….
         Jelenia Góra, dnia                                                       czytelny podpis