To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Regulamin Ogłoszeń

Regulamin Ogłoszeń Drobnych


Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne" w Portalu NJ24.pl

 

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne" w Portalu Nj24.pl, zwanej w dalszej części regulaminu "Ogłoszenia Drobne".
2. Usługodawcą jest Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. (dawniej Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców “Nowiny Jeleniogórskie”)  mieszcząca się pod adresem ul. Curie-Skłodowskiej  lok. 13, 58-500 Jelenia Góra, prowadząca Portal nj24.pl - zwana w dalszej części regulaminu "nj24.pl".
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający nj24.pl świadczenie usługi Ogłoszenie Drobne poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
4. Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu nj24.pl zwanej "Ogłoszenia".
5. Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
6. NJ24.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.nj24.pl.

 

II. Obowiązek przestrzegania prawa
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez nj24.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, nj24.pl ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Ogłoszenia Drobne nj24.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

 

III. Zamawianie usługi Ogłoszenie Drobne
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
2. Publikacja Ogłoszenia Drobnego dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
3. Ogłoszenie Drobne publikowane jest w dziale Ogłoszenia  nj24.pl przez okres 7 dni.

 

IV. Treść Ogłoszeń Drobnych
1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:
- naruszają prawo,
- naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
- naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
- mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,
- mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
- zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla nj24.pl
2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia Drobnego (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, nj24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie Drobne (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, nj24.pl zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.

 

V. Bezpłatne Ogłoszenia Drobne
1. Do zamieszczenia bezpłatnego Ogłoszenia Drobnego niezbędna jest rejestracja konta użytkownika Portalu nj24.pl.
2. Klient ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia drobnego w przeznaczonej do tego kategorii "Oddam za darmo" oraz "Zguby" .
3. W przypadku stwierdzenia, że ogłosznie jest niezgodne z kategorią lub regulaminem, może ono być usunięte bez podania przyczyny.
4. Zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego dokonuje się z odpowiedniej pozycji uwzględnionej w portalu.
5. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia Drobnego nie ma możliwości jego edycji


VI. Płatne Ogłoszenia Drobne
1. Klient ma prawo do zamieszczenia dowolnej ilości płatnych Ogłoszeń Drobnych.
2. Zamieszczenia ogłoszenia dokonuje się z odpowiedniej pozycji uwzględnionej w portalu.
3. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia Drobnego nie ma możliwości jego edycji
4. Aby skasować płatne Ogłoszenie Drobne należy wysłać na adres bo@nj24.pl prośbę o skasowanie Ogłoszenia zawierającą pełne dane ogłoszenia oraz datę dodania ogłoszenia, które chcemy skasować,
Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w ogłoszeniu drobnym lub innego pozwalającego na bezpośrednią identyfikację Klienta,

 

VII. Cennik Ogłoszeń Drobnych i sposoby płatności
1. Ceny za Ogłoszenia Drobne są ustalone na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia zamieszczenia ogłoszenia. Cennik ogłoszeń publikowany jest na stronie www.nj24.pl.
2. nj24.pl przysługuje prawo do zmiany cen zawartych w cenniku, w którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 

IX. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez NJ24pl usługi Ogłoszenie Drobne.
2. NJ24.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
- Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
- Klient będzie korzystał z usługi Ogłoszenie Drobne niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
- Klient będzie działał na szkodę innych Klientów nj24.pl lub użytkowników sieci Internet.

 

X. Obowiązki i odpowiedzialność NJ24.pl
1. NJ24.pl zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia Drobne w pełnym zakresie z należytą starannością. NJ24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
2. NJ24.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia Drobne w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
3. NJ24.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
- klęsk żywiołowych,
- nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
- wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
4. NJ24.pl nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do usług Płatne Ogłoszenia Drobne przez osoby nieupoważnione na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwyceniadanych dostępowych.
5. NJ24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach Drobnych.
6. NJ24.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
7. Odpowiedzialność NJ24.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

 

XI. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana NJ24.pl w formie listu e-mail na adres redakcja@nj24.pl i określać:
- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Ogłoszeń Drobnych,
- dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (ID ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
- zarzuty Klienta,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
2. NJ24.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz NJ24.pl przez podmioty, za które NJ24.pl nie ponosi odpowiedzialności, NJ24.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 

XII. Postanowienia końcowe
1. Do umowy pomiędzy Klientem a NJ24.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a NJ24.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
3. NJ24.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2011 r