To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Załatwiamy na odległość: urzędy, instytucje, podatki…

Fot. Wodnik

Urzędy i instytucję – z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne - ograniczają swoją dostępność. Skracają godziny urzędowania, ograniczają liczbę mogących przebywać wewnątrz, tworzą bezpieczne strefy. Są i takie, które całkowicie zamykają się na petentów i obsługują ich tylko telefonicznie lub elektronicznie.

W niektórych urzędach już w piątek można się było przekonać, że dla osób chcących załatwić urzędowe sprawy jest to poważne wyzwanie. Kolejki na ulicy i kłótnie w nich o pierwszeństwo – tam gdzie mieszkańcy są obsługiwani w bezpośrednim kontakcie; duże problemy z uzyskaniem połączenia telefonicznego – tam, gdzie jedynym sposobem porozmawiania z urzędnikiem jest komórka.
To irytujące, ale w panującej sytuacji warto chyba być wyrozumiałym i zachować trochę cierpliwości. Dla urzędów to też sytuacja nowa, wymuszona z dnia na dzień. Muszą mieć trochę czasu, żeby się przeorganizować i zapewnić komunikację. To dla nich sprawdzian i za kilka dni przekonamy się, czy go zaliczą, mimo trudności sprawnie obsługując petentów.
Jak urzędowe sprawy będą załatwiane w Jeleniej Górze?

 

Urząd miasta Jelenia Góra
Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu sprawy telefonicznie i ustaleniu, czy taka forma jest konieczna. Klient zostanie poinformowany gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy przedłożyć, aby przedmiotową sprawę załatwić. Gdy bezpośredni kontakt będzie konieczny wyznaczona zostanie indywidualna godzina przyjęcia.
Akt zgonu będzie można uzyskać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego – Plac Ratuszowy 58, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami: 75 75 46 112, 75 75 46 115, 75 75 46 190 lub e-mail: usc_um@jeleniagora.pl
Pozostałe sprawy będzie można załatwić poprzez platformę ePUAP, telefonicznie bądź poprzez e-mail. Urzędnicy pozostają dostępni w godzinach pracy Urzędu – we wszystkich sprawach należy kontaktować się z nimi telefonicznie oraz mailowo.

Przyjmowanie Mieszkańców w ramach Skarg i Wniosków w sposób bezpośredni pozostaje zawieszone do odwołania.
Wszystkie umówione wcześniej spotkania i wizyty zostają odwołane.
Płatności z tytułu podatków i wszelkiego rodzaju opłat przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną (przelewową) za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
W sprawach z zakresu komunikacji będzie kar za opóźnienie w rejestracji pojazdu lub zgłoszeniu nabycia/zbycia pojazdu, jeśli ma to związek z aktualną sytuacją epidemiologiczną Właściciel pojazdu nie będzie ukarany - dotyczy to wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju (z tytułu naruszenia art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym).
Wykaz najważniejszych numerów telefonów, adresów e-mail oraz adres ePUAP:
Centrala urzędu miasta: 75 75 46 210 – sudecka_um@jeleniagora.pl 75 75 46 101 – ratusz_um@jeleniagora.pl
ePUAP:/UMJG/SkrytkaESP
centrum obsługi klienta: 75 75 46 356, e-mail: wok@jeleniagora.pl
ewidencja działaności gospodarczej: 75 75 46 355
dowody osobiste: 75 75 49 867
ewidencja ludności: 75 75 49 863

wydział komunikacji:
Prawa jazdy: 75 75 46 280
Rejestracja pojazdów: 75 75 46 234, 75 75 46 284, 75 75 49 881, 75 75 49 882
Ewidencja pojazdów: 75 75-46 260
e-mail: komunikacja@jeleniagora.pl
USC: 75 75 46 112, 75 75 46 115, 75 75 46 190
e-mail: usc_um@jeleniagora.pl
podatki/opłaty za odpady:
75 75 46 236 lub 75 75 49 014 (podatki)
75 75 49 887 lub 75 75 49 877 (opłaty za odpady)
e-mail: podatki@jeleniagora.pl
gospdarka komunalna:
75 75 46 264, 75 75 46 241
e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl,
sprawy w zakresie odpadów komunalnych:
75 75 49 884, 75 75 49 004
e-mail: odpady@jeleniagora.pl

edukacja: 75 75 46 341, 75 75 46 385 e-mail edukacja@jeleniagora.pl
skarki i wnisoki: tel. 607518020 e-mail: skargi_um@jeleniagora.pl

 

Starostwo powiatowe Jelenia Góra
Sugeruje ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, a w miarę możliwości załatwienie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon. Wykaz bezpośrednich numerów telefonu do wydziałów znajduje się na stronie internetowej http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/ a lista spraw możliwych do załatwienia w sposób elektroniczny znajduje się na platformie ePUAP.
Kontakt z Sekretariatem Starosty skąd nastąpi przekierowanie do właściwej komórki organizacyjnej: tel. 756473100, e-mail: sekretariat@powiat.jeleniogorski.pl
Osoby oczekujące na załatwienie sprawy prosimy, by zachowały odpowiednią odległość - co najmniej 1 m od innych osób oczekujących.
Osobiste załatwianie spraw w poszczególnych Wydziałach odbywać się będzie na poszczególnych zasadach:
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Kontakt będzie ograniczony do przyjmowania:
- klientów, w sprawach których już toczą się postępowania administracyjne, po uprzednim umówieniu telefonicznym (wyłącznie sprawy pilne wymagające osobistego stawiennictwa);
- odbiór decyzji wraz z projektami, których nie można wysłać pocztą, po uprzednim umówieniu telefonicznym;
- wnioski w sprawach budowlanych kierowane do Wydziału ABP należy składać w punktach kancelaryjnych Starostwa Powiatowego lub wysłać pocztą;
Telefon do Wydziału ABP: 75 64 73 270, e-mail: abp@powiat.jeleniogorski.pl
Wydział Komunikacji
Przyjmowanie klientów w Wydziale będzie odbywało się wyłącznie w grupach 5-6 osobowych (3 os. do rejestracji, 2 os. do ewidencji pojazdów i 1 os. do praw jazdy). Każdorazowo po zakończeniu obsługi pojedynczej grupy osób, wszystkie stanowiska zostaną zdezynfekowane, po czym do budynku zostanie wpuszczona następna grupa osób.
Sprawy związane z zawiadomieniem o zbyciu lub nabyciu pojazdu do odwołania, będą załatwiane tylko i wyłącznie po zgłoszeniu za pomocą platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną.
Wydział Oświaty i Zdrowia
Wszelkie pisma, sprawozdania, dokumenty papierowe, itp. skierowane do Wydziału Oświaty i Zdrowia należy przesyłać najpierw w formie elektronicznej w postaci skanów i/lub pdf-ów, a oryginały należy dostarczać pocztą tradycyjną w innym czasie.
Telefon do Wydziału ABP: 75 64 73 302, e-mail: oswiata@powiat.jeleniogorski.pl
Wydział Organizacyjny
Przed załatwieniem poniższych spraw należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z wyznaczoną osobą
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych: wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 756473130 lub na adres e-mail: organizacyjny@powiat.jeleniogorski.pl
- sprawy kierowane do Biura Rzeczy Znalezionych: wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 756473130 lub na adres e-mail: organizacyjny@powiat.jeleniogorski.pl,
- potwierdzenie, przedłużenie ważności lub unieważnienie profilu zaufanego: wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 756473134, 756473130 lub na adres e-mail: m.chabros@powiat.jeleniogorski.pl, organizacyjny@powiat.jeleniogorski.pl,
- zaświadczenie Starosty Jeleniogórskiego potwierdzające wpis do Ewidencji Klubów Sportowych Nieprowadzących Działalność Gospodarczej: wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 756473134, 756473130 lub na adres e-mail: m.chabros@powiat.jeleniogorski.pl, organizacyjny@powiat.jeleniogorski.pl,
- sprawy z zakresu działalności organizacji pozarządowych: wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 756473134, 756473130 lub na adrese-mail: m.chabros@powiat.jeleniogorski.pl, organizacyjny@powiat.jeleniogorski.pl,
- zezwolenie na sprowadzenie zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju: wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 756473134, 756473130, 756473110/234 lub na adres e-mail: m.chabros@powiat.jeleniogorski.pl, organizacyjny@powiat.jeleniogorski.pl lub sekretariat@powiat.jeleniogorski.pl
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
- klienci, w sprawach których toczą się postępowania administracyjne, będą przyjmowani jedynie w uzasadnionych przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa – po uprzednim umówieniu telefonicznym;
- gotowe zaświadczenia o lasach oraz karty wędkarskie będą wysyłane za pomocą poczty;
- wnioski w sprawach (zaświadczeń, kart wędkarskich i innych) należy składać w punkcie kancelaryjnym na parterze (pok. nr 1)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wnioski dotyczące środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikowaniu się, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę internetową SOW/PFRON oraz pocztową – do odwołania.
 

WODNIK
Biuro Obsługi Odbiorców będzie nieczynne co najmniej do 27 marca. Nieczynny będzie także punkt windykacji oraz kasa. Spółka zawiesza instalowanie wodomierzy lokalowych i wstrzymuje sprawdzanie wskazań wodomierzy przez odczytywaczy. Informacje o wskazaniach liczników, tak jak to było dawniej, należy zostawiać w drzwiach mieszkań, wysyłać e-mailem lub podawać telefonicznie.
Telefonicznie i drogą e-mail należy także rozwiązywać wszystkie sprawy dotyczące projektów technicznych czy związanych z przyłączaniem do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych.
Wszystkie niezbędne telefony i adresy znajdują się na stronie internetowej: www.wodnik.net.pl
 

WORD Jelenia Góra (i filie)
W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu, w trosce o zdrowie klientów i pracowników tych jednostek, zawieszają przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy oraz szkoleń realizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego od dnia 16 do 25 marca 2020 r. Podjęta została również decyzja o zawieszeniu organizowania egzaminów ADR w dniach 13-27 marca 2020 r.
Zaplanowane w wyżej wymienionym okresie egzaminy odbędą się w innych terminach, które będą uzgadniane niezwłocznie po ustaniu zagrożenia.

 

Urząd skarbowy
Obowiązuje czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze od 13 do 27 marca 2020 r.
Podatki można rozliczyć na dwa sposoby:
- online poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
- w urzędzie, poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.
Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
PIT– nr telefonu 75 64 73 549, 75 64 73 574, 75 64 73 507
VAT– nr telefonu 75 64 73 527
CIT– nr telefonu 75 64 73 553
spadki/darowizny– nr telefonu 75 64 73 529, 75 64 73 522, 75 64 73 536
rejestracja podatników– nr telefonu 75 64 73 541, 75 64 73 543
egzekucja administracyjna– nr telefonu 75 64 73 561, 75 64 73 515
rachunkowość podatkowa – nr telefonu 75 64 73 546, 75 64 73 547, 75 64 73 525, 75 64 73 523, 75 64 76 545, 75 64 73 524
komórka wierzycielska– nr telefonu 75 64 73 552
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.jelenia_gora@mf.gov.pl

 

ZUS
Dla bezpieczeństwa klientów ZUS i pracowników - we wszystkich placówkach Zakładu są wystawione specjalne pojemniki/skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. W dwa najbliższe poniedziałki (16 i 23 marca) obsługa w placówkach ZUS będzie skrócona do godz. 15.00.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach. W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS. W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej – numer tel. 22 560 16 00.
Można korzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl<mailto:cot@zus.pl>
Klienci, którzy mają indywidualne konto na platformie PUE ZUS mogą większość swoich spraw załatwić za pośrednictwem tego konta. Pozostałych klientów zachęcamy do zakładania kont gdyż możliwość kontaktowania się z Zakładem bez wychodzenia z domu jest teraz szczególnie przydatna. Swoje indywidualne konto można założyć samodzielnie gdyż jest to bardzo proste i nie zabiera wiele czasu.

 

SANIKOM zamyka PSZOK-i
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. informuje, że od 6 marca 2020 roku do odwołania, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, zamknięte zostaną wszystkie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwane przez to przedsiębiorstwo. Decyzja dotyczy PSZOK-ów w: Lubawce, Kamiennej Górze, Jaworze, Lwówku Śląskim, Boguszowie-Gorcach i Mieroszowie.
Odpady komunalne odbierane będą nadal zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.


 

Komentarze (5)

Liczba osób poddanych kwarantannie może dojść do stu tysięcy - zapowiada szef kacelarii premiera Skubany jaki pewny......

W Jeleniej Górze nie ma.... Znaczy byli na pulmonologii ale szybko pod eskortą policji w noocy naa Wrocław pojechali...

Niestety ludzie są jak bydło i często się nie stosują do zaleceń, nakazów, ostrzeżeń. Możecie obwiesić wszystko dookoła kartkami ostrzegawczymi z wytycznymi , a i tak będą robić co chcą. Mało tego, przychodzą durnie , którzy celowo kaszlą świetnie się przy tym bawiąc. Zabawne dla nich będzie to do momentu kiedy ktoś z ich bliskich zachoruje. Patologiczny żart nie jest żartem.

A jak w tych dniach pracuje poczta w Jelenie Górze ? Trochę się boję,bo w kwietniu muszę robić różne ważne opłaty..

Zrób przelew przez internet, co to za problem.