To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Wybieramy Superkierowcę

Wybieramy Superkierowcę

Startuje nasz plebiscyt na najbardziej lubianego i najwyżej cenionego kierowcę autobusów jeleniogórskiego MZK. Czasy, kiedy kierujący autobusem był anonimowym pracownikiem, bezpowrotne minęły. Teraz to prawdziwy gospodarz powierzonego mu pojazdu i opiekun pasażerów. 

Każdy nasz Czytelnik może zgłosić kandydata. Wystarczy podać, którego dnia korzystano z usług przewoźnika, o której godzinie, numer linii oraz (najważniejsze!) boczny numer autobusu. To pozwoli nam na identyfikację kierowcy. Może mają Państwo swojego ulubionego kierowcę, który prowadzi autobus, kiedy Państwo podążają do pracy bądź szkoły? Teraz jest okazja, aby takich pracowników wyróżnić.

Kandydatów można zgłaszać do 7 listopada, ale warto zrobić to wcześniej, gdyż krótkie prezentacje będą ukazywać się już od przyszłego numeru Nowin. Czekamy na Państwa zgłoszenia listowne bądź mailowe: konkurs@nj24.pl

Plebiscyt przeprowadzamy przy współpracy z MZK. Patronat nad nim objęli włodarze miasta: prezydent Marcin Zawiła oraz zastępca prezydenta Jerzy Łużniak.

Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu "Nowin Jeleniogórskich" z 18 października 2016 r. 

 

Regulamin Plebiscytu

1. Organizatorem Plebiscytu jest Nowiny Jeleniogórskie spółka z o.o.,
NIP: 6112733455, REGON: 003272934, zwana dalej Organizatorem.
2. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 18 października 2016 r.
do uroczystego rozstrzygnięcia w połowie grudnia, natomiast okres głosowania trwać będzie od 25 października do 5 grudnia 2016 roku.
3. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie” oraz na stronach serwisu internetowego www.nj24.pl
4. Plebiscyt ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Czytelnicy, internauci, pasażerowie oraz także osoby fizyczne (np. stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe) mogą zgłaszać swoje propozycje.
5. Plebiscyt polega na wybraniu przez Czytelników najpopularniejszego kierowcę autobusu MZK.
6. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w okresie od 18 października 2016 r.
do 7 listopada 2016 włącznie.
7. Warunkiem udziału w Plebiscycie jest przesłanie do redakcji drogą
e-mailową bądź listową zgłoszenia kierowcy według wytycznych zawartych w publikacji.
8. Zgłoszenia można dokonać wysyłając e-mail na adres: konkurs@nj24.pl bądź przekazując/przesyłając list zgłoszenie na adres siedziby redakcji.
9. Zgłoszenie kierowcy winno zawierać imię i nazwisko kandydata bądź kierowcą jakiego kursu był kandydat (data, trasa, numer boczny wozu) bądź inne dane pozwalające na jego identyfikację.
10. Głosowanie w plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS oraz kuponów drukowanych w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie”. W terminie od 25 października do 5 grudnia 2016r. będą zbierane głosy na poszczególnych kandydatów. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany SMS-em bądź kuponem w/wym. terminie. SMS-y i kupony dostarczone po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
11. W celu ułatwienia oddawania głosów sms poszczególnym kandydatom zostanie przypisany prefiks oraz numer porządkowy kandydata.
12. By oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy przesłać wiadomość SMS na nr 7255
o treści: kierowcaxxx. Wielkość liter nie ma znaczenia. Ważny jest numer przypisany każdemu kandydatowi listy.
13. Wiadomość SMS nie może zawierać polskich znaków interpunkcyjnych i polskich znaków diakrytycznych.
14. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę SMS-ów oraz kuponów jak również każdy ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów do plebiscytu.
15. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem bądź dostarczenie kuponu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w plebiscycie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
16. Dane uczestników Plebiscytu nie będą przechowywane, zostaną usunięte zaraz po zakończeniu Plebiscytu.
17. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizator stworzy listę uczestników plebiscytu, która będzie opublikowana na stronach serwisu internetowego oraz na łamach gazety począwszy od 25 października 2016r.
18. Organizator plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w plebiscycie osoby, które w rażący sposób naruszyły prawo lub z innej ważnej przyczyny nie mogą brać udziału
w plebiscycie. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa
z przyczyn nieleżących po stronie organizatora.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora
z przyczyn nieleżących po jego stronie.
21. Laureatami Plebiscytu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą kuponów oraz SMS–ów.
22. Zdobywca pierwszego miejsca zostanie nagrodzony przez
MZK Jelenia Góra.
23. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone podczas uroczystości wręczenia nagród,
a następnie opublikowane na stronie www.nj24.pl oraz w kolejnym wydaniu tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”.
24. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
25. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
26. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym regulaminie.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od organizatora
c) udział w plebiscycie niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.
28. Ewentualne reklamacje uczestników plebiscytu będą przyjmowane najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, skierowanej na adres: „Nowiny Jeleniogórskie” sp. z o.o., ul. Skłodowskiej 13,
58-500 Jelenia Góra.
29. O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora plebiscytu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
30. Spory odnoszące się i wynikające z plebiscytu będą rozwiązywane przez organizatora plebiscytu. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
31. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian zasad plebiscytu oraz specyfikacji nagród.
32. Z udziału w plebiscycie wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.