To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ZOBACZ DUCHA GÓR 2019

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ZOBACZ DUCHA GÓR 2019

Organizatorem Konkursu Fotograficznego Zobacz Ducha Gór 2019 jest Fundacja Nowin Jeleniogórskich, a współorganizatorem Nowiny Jeleniogórskie Spółka z o. o. - wydawca tygodnika Nowiny Jeleniogórskie.

1. Konkurs fotograficzny Zobacz Ducha Gór ma charakter otwarty. Udział w nim mogą wziąć wszyscy fotografujący
2. Tematem zgłaszanych zdjęć mogą być wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne (krajobraz, obiekty przyrodnicze i architektury, życie codzienne, wydarzenia kulturalne, sportowe, miejscowe produkty lokalne, mieszkańcy regionu) związane z regionem geograficznym Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy, Gór Izerskich, Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich, Doliny Bobru, Doliny Kwisy.
3. Do konkursu zgłaszane mogą być fotografie wykonane w okresie od października 2017 roku do września 2019 r.
4. Fotografie zgłaszane na konkurs dostarczone mogą być organizatorowi w formie plików cyfrowych o jakości pozwalającej na ich publikację w formie elektronicznej oraz w druku, bądź w postaci tradycyjnych odbitek fotograficznych w formacie nie mniejszym niż 20x30 cm i nie większym niż 100x70 cm.
5. Do zgłaszanych prac załączona musi być wypełniona karta zgłoszenia. Zarówno pliki cyfrowe, jak i odbitki fotograficzne muszą być opisane (oznaczone) w sposób umożliwiający ich identyfikację, mający odzwierciedlenie w karcie zgłoszenia.
6. Prace wraz z czytelnie wypełnionymi kartami zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Prace w postaci plików cyfrowych przesyłać można pocztą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjanj.org. Prace zgłaszane na konkurs można też dostarczać osobiście do siedziby organizatora.
7. Termin nadsyłania prac: do 14 października 2019 r. Decyduje data dotarcia przesyłki z pracami do organizatora.
8. Do fotografii w postaci tradycyjnych odbitek fotograficznych bądź wydruków należy dołączyć ich wersje elektroniczne w postaci plików cyfrowych o jakości pozwalającej na ich publikację w formie elektronicznej i wykorzystanie do druku.
9. Prace należy przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie.
10. Udział w konkursie jest bezpłatny.
11. Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatorów. Jury zdecyduje o przyznaniu nagród, których lista opublikowana zostanie w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i na portalu internetowym www.nj24.pl.
12. Organizatorzy przewidują również przyznane nagód specjalnych za najlepszą fotografię reportażową i najlepszą fotografię Jeleniej Góry
13. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” oraz portalu internetowym www.nj24.pl. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach konkursu i sposobie odbioru nagród w terminie umożliwiającym odbiór nagród.
14. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie oceny prac i przyznania nagród.
15. Autorzy najlepszych prac wyłonionych przez jury otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, partnerów konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste rozdanie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy – listopad - grudzień 2019 r. w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
16. Prawa autorskie fotografii zgłaszanych do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną pracy.
17. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do pokonkursowych prezentacji przechodzą na własność organizatorów.
18. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania zgłoszonych prac, wykorzystywania ich do celów reklamowych, publikowania w środkach masowego przekazu, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie elektronicznej i drukowanej.
19. Autor zgłaszanych prac wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i na rozpowszechnianie swojego wizerunku.
20. W kwestiach spornych dotyczących przeprowadzania konkursu głos decydujący mają organizatorzy.
21. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
22. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania konkursu z przyczyn uniemożliwiających jego organizację. W takiej sytuacji wszystkie nadesłane prace zwrócone zostaną autorom na koszt organizatora. W przypadku zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu wynikającej z przyczyn losowych bądź nieprzewidzianych utrudnień organizacyjnych, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o nowym terminie rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. tel. + 48 756424420, e-mail: fundacja@fundacjanj.org, www.nj24.pl.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowin Jeleniogórskich z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra;
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
7. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8.Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Uwaga! Karta zgłoszenia poniżej.

zobacz-ducha-gór-wzór_ kartay_zgłoszenia.jpg