To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Zobacz ducha gór 2015!

 Anna Więckowska - Śnieżne Kotły, I nagroda w konkursie Zobacz Ducha Gór 2015

Trwa konkurs fotograficzny „Zobacz ducha gór 2015” organizowany wspólnie przez naszą redakcję i Fundację Nowin Jeleniogórskich. Jego celem jest prezentowanie i promowanie wszelkich bogactw oraz atrakcji turystycznych całego naszego regionu oraz aktywnego wypoczynku.

To już trzecia edycja naszego konkursu, który cieszy się coraz większym powodzeniem wśród zainteresowanych górami oraz sztuką fotografowania. Bogactwo i uroda krajobrazu przyrodniczego i kulturowego naszych gór jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji twórczych. Dowodem tego jest spory zbiór wartościowych fotografii, będący efektem konkursu, oraz rosnące grono osób, które chcą dzielić się z innymi swoimi fotograficznymi fascynacjami.

Podczas ubiegłorocznej edycji konkursu do finałowej oceny zakwalifikowanych zostało blisko 120 prac 34 autorów. Wybór tych najlepszych był bardzo trudny. Zdjęć wartych uhonorowania było dużo więcej, niż wynosiła pula nagród. Jury postanowiło przyznać ostatecznie aż pięć nagród głównych, trzy nagrody specjalne i trzy wyróżnienia. Na pokonkursowej wystawie zaprezentowaliśmy natomiast prawie 80 prac blisko 30 twórców!

Nasz konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych, zarówno mieszkańców naszego regionu, jak i odwiedzających nas gości, którzy, zwiedzając i podziwiając najpiękniejsze miejsca naszej sudeckiej krainy, rejestrują swoje wrażenia, wspomnienia i emocje przy pomocy aparatu fotograficznego.

Technika wykonywanych zdjęć jest dowolna, tematyka zaś bardzo szeroka. Konkursowe fotografie muszą przedstawiać skarby Ducha Gór, zarówno te naturalne, jak i kulturowe. Mogą to być zdjęcia wspaniałej przyrody, architektury, impresje fotograficzne inspirowane pobytem w górach, reportażowe zapisy codziennego życia i ciekawych wydarzeń rozgrywających się w regionie jeleniogórskim, oryginalne fotograficzne pamiątki z wycieczek. Słowem, wszelkie fotograficzne obrazy, z jakich zbudować można album pokazujący bogactwo naszej wspaniałej krainy.

Najlepsze zdjęcia opublikujemy na łamach specjalnego wydania Nowinowego „Kompasu Górskiego”. Większy zbiór konkursowych prac zaprezentujemy też na wystawie w jeleniogórskiej Galerii Skene, prowadzonej przez partnera konkursu – Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii. Na autorów najciekawszych prac czekają też atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez partnerów konkursu. O wciąż otwartej jeszcze puli nagród informować będziemy w kolejnych zapowiedziach konkursu, publikowanych na łamach „Nowin Jeleniogórskich” i na portalu internetowym www.nj24.pl.

Termin zgłaszania prac na tegoroczną edycję konkursu mija 2 października 2015 roku. Uwaga! Decyduje data dotarcia przesyłki z pracami do organizatora. Zdjęcia dostarczać można do siedziby Fundacji Nowin Jeleniogórskich pocztą tradycyjną bądź elektroniczną, a także osobiście. Zdjęcia w postaci elektronicznej zapisane muszą być w plikach o odpowiedniej jakości, pozwalającej na ich publikację w druku. Do udziału w konkursie zgłaszać można także klasyczne odbitki fotograficzne. Bo w naszym konkursie udział brać mogą także ci, którzy posługują się analogowymi aparatami fotograficznymi.

Warunkiem przyjęcia zdjęć do konkursu jest dostarczenie wraz z nimi wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, dostępnej na stronach internetowych www.nj24.pl. Na stronach naszego portalu internetowego opublikowany jest także także regulamin konkursu.

Zdjęcia kierować należy przesyłkami tradycyjnymi na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra, lub pocztą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjanj.org.

KONKURS FOTOGRAFICZNY ZOBACZ DUCHA GÓR 2015
Regulamin

Organizatorem konkursu jest Fundacja Nowin Jeleniogórskich, a współorganizatorem Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców „Nowiny Jeleniogórskie” - wydawca tygodnika Nowiny Jeleniogórskie.

1. Konkurs fotograficzny Zobacz Ducha Gór ma charakter otwarty. Udział w nim mogą wziąć wszyscy fotografujący
2. Tematem zgłaszanych zdjęć mogą być wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne (krajobraz, obiekty przyrodnicze i architektury, życie codzienne, wydarzenia kulturalne, sportowe, miejscowe produkty lokalne, mieszkańcy regionu) związane z regionem geograficznym Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy, Gór Izerskich, Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich, Doliny Bobru, Doliny Kwisy.
3. Do konkursu zgłaszane mogą być fotografie wykonane w okresie od października 2014 roku do października 2015 r.
4. Fotografie zgłaszane na konkurs dostarczone mogą być organizatorowi w formie plików cyfrowych o jakości pozwalającej na ich publikację w formie elektronicznej oraz w druku, bądź w postaci tradycyjnych odbitek fotograficznych w formacie nie mniejszym niż 20x30 cm i nie większym niż 100x70 cm.
5. Do zgłaszanych prac załączona musi być wypełniona karta zgłoszenia. Zarówno pliki cyfrowe, jak i odbitki fotograficzne muszą być opisane (oznaczone) w sposób umożliwiający ich identyfikację, mający odzwierciedlenie w karcie zgłoszenia.
6. Prace wraz z czytelnie wypełnionymi kartami zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Prace w postaci plików cyfrowych przesyłać można pocztą elektroniczną na adres: fundacja@nj24.pl. Prace zgłaszane na konkurs można też dostarczać osobiście do siedziby organizatora.
7. Termin nadsyłania prac: do 2 października 2015 r. Decyduje data nadania przesyłki, która dotrzeć musi do adresata w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2015 r.
8. Do fotografii w postaci tradycyjnych odbitek fotograficznych należy dołączyć ich wersje elektroniczne w postaci plików cyfrowych o jakości pozwalającej na ich publikację w formie elektronicznej i wykorzystanie do druku.
9. Prace należy przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie.
10. Udział w konkursie jest bezpłatny.
11. Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatorów. Jury zdecyduje o przyznaniu nagród, których lista opublikowana zostanie w „Nowinach Jeleniogórskich” i na portalu internetowym www.nj24.pl.
12. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w „Nowinach Jeleniogórskich” oraz portalu internetowym www.nj24.pl. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach konkursu i sposobie odbioru nagród w terminie umożliwiającym odbiór nagród.
13. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie oceny prac i przyznania nagród.
14. Autorzy najlepszych prac wyłonionych przez jury otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, partnerów konkursu.
15. Prawa autorskie fotografii zgłaszanych do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną pracy.
16. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do pokonkursowych prezentacji przechodzą na własność organizatorów.
17. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania zgłoszonych prac, wykorzystywania ich do celów reklamowych, publikowania w środkach masowego przekazu, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie elektronicznej i drukowanej.
18. Autor zgłaszanych prac wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i na rozpowszechnianie swojego wizerunku.
19. W kwestiach spornych dotyczących przeprowadzania konkursu głos decydujący mają organizatorzy.
20. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
25. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania konkursu z przyczyn uniemożliwiających jego organizację. W takiej sytuacji wszystkie nadesłane prace zwrócone zostaną autorom na koszt organizatora.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M.Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. tel. + 48 756424420, e-mail: fundacja@fundacjanj.org, www.nj24.pl.

Kartę zgłoszeniową można pobrać TUTAJ.