To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Zobacz ducha gór!

 Aldona Cierpka - „W stronę słońca”. I nagroda 2014

Ogłaszamy konkurs fotograficzny promujący atrakcje turystyczne naszego regionu.

Letni sezon turystyczny w pełni, więc czas najwyższy na następną, zapowiadaną już wcześniej, odsłonę Kompasu Górskiego. Przez kolejne tygodnie na łamach naszego specjalnego przewodnika nie tylko na wakacje, publikowanego w "Nowinach Jeleniogórskich" prezentujemy wszelkie atrakcje turystyczne naszego regionu: piękną przyrodę, wspaniałe obiekty, ciekawe imprezy, unikatowe walory. W ten sposób wskazujemy miejsca i wydarzenia, które warto zobaczyć, jeśli chce się dobrze poznać krainę ducha gór i jej wspaniałe bogactwa.

I będziemy to robić aż do jesieni. Chcemy jednak, aby w realizację tej misji aktywnie włączyli się także inni poszukiwacze prawdziwych skarbów ducha gór. Dlatego też nasza redakcja, wspólnie z Fundacją Nowin Jeleniogórskich, organizuje konkurs fotograficzny zatytułowany „Zobacz ducha gór”. Jego celem jest prezentowanie i promowanie wszelkich bogactw i atrakcji turystycznych całego naszego regionu oraz aktywnego wypoczynku.

Zainteresowanie ubiegłoroczną, pierwszą edycją konkursu przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Nasz pomysł już na starcie przypadł do gustu odkrywcom i wielbicielom atrakcji naszego regionu. Dowodem na to jest fakt, że jurorzy wybrać musieli najlepsze zdjęcia spośród ponad 160 prac nadesłanych w regulaminowym czasie. Warto przy tym nadmienić, że już po upłynięciu terminu zgłoszeń dotarło do nas jeszcze wiele fotografii, które z oczywistych względów nie mogłyby już trafić na obrady jury. Jeśli więc zdecydujecie się Państwo wziąć udział w konkursie, z wysyłką prac lepiej nie czekać do ostatniej chwili.

Nasz konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych, zarówno mieszkańców naszego regionu, jak i odwiedzających nas gości, którzy, zwiedzając i podziwiając najpiękniejsze miejsca naszej sudeckiej krainy, rejestrują swoje wrażenia, wspomnienia i emocje przy pomocy aparatu fotograficznego.

Technika wykonywanych zdjęć jest dowolna, tematyka zaś bardzo szeroka. Konkursowe fotografie muszą przedstawiać skarby ducha gór, zarówno te naturalne, jak i kulturowe. Mogą to być zdjęcia wspaniałej przyrody, architektury, impresje fotograficzne inspirowane pobytem w górach, reportażowe zapisy ciekawych wydarzeń rozgrywających w regionie jeleniogórskim, oryginalne fotograficzne pamiątki z wycieczek. Słowem, wszelkie fotograficzne obrazy, z jakich zbudować można album pokazujący bogactwo krainy ducha gór.

Najlepsze zdjęcia opublikujemy na łamach specjalnego wydania Nowinowego „Kompasu Górskiego”. Na autorów najciekawszych prac czekają też atrakcyjne nagrody rzeczowe, wśród których są m.in. najróżniejsze, oryginalne produkty lokalne, zaczerpnięte wprost ze Skarbca Ducha Gór, pobyty w atrakcyjnych obiektach hotelowych naszego regionu, sprzęt turystyczny. Pula konkursowych nagród wciąż pozostaje otwarta, a wzbogacić mogą ją wszyscy, którzy zechcą dołączyć się do budowania oryginalnego portretu krainy ducha gór, złożonego z fotograficznych wspomnień tych, co zobaczyli prawdziwego ducha gór i chcą podzielić się z innym swoimi nietuzinkowymi wrażeniami. Jeśli konkurs spotka się z szerokim zainteresowaniem i zaowocuje większym zbiorem fotografii wartych pokazania szerokiej publiczności, nie wykluczamy organizacji specjalnej, pokonkursowej wystawy i opracowania wydawnictwa promującego wspaniałe skarby ducha gór widziane oczami naszych Czytelników. Wszystko w Państwa rękach!

Termin zgłaszania prac na tegoroczną edycję konkursu mija 30 września 2014 roku. Uwaga! Decyduje data dotarcia przesyłki z pracami do organizatora. Zdjęcia dostarczać można do siedziby Fundacji „NJ” osobiście, pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. Zdjęcia w postaci elektronicznej zapisane muszą być w plikach o odpowiedniej jakości, pozwalającej na ich publikację w druku. Do udziału w konkursie zgłaszać można także klasyczne odbitki fotograficzne. Bo w naszym konkursie udział brać mogą także ci, którzy posługują się analogowymi aparatami fotograficznymi.

Warunkiem przyjęcia zdjęć do konkursu jest dostarczenie wraz z nimi wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, ktorej formularz publikujemy poniżej.

Zdjęcia kierować należy przesyłkami tradycyjnymi na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra, lub pocztą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjanj.org.

Partnerami konkursu są: Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór, Miasto Szklarska Poręba, Powiat Jeleniogórski.

 

Karta zgłoszenia znajduje się TUTAJ

 

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
ZOBACZ DUCHA GÓR 2014

Organizatorem konkursu jest Fundacja Nowin Jeleniogórskich, a współorganizatorem Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców „Nowiny Jeleniogórskie” - wydawca tygodnika Nowiny Jeleniogórskie.

1. Konkurs fotograficzny Zobacz Ducha Gór ma charakter otwarty. Udział w nim mogą wziąć wszyscy fotografujący
2. Tematem zgłaszanych zdjęć mogą być wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne (krajobraz, obiekty przyrodnicze i architektury, wydarzenia kulturalne, sportowe, miejscowe produkty lokalne, mieszkańcy regionu) związane z regionem geograficznym Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy, Gór Izerskich, Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich, Doliny Bobru, Doliny Kwisy.
3. Do konkursu zgłaszane mogą być fotografie wykonane w roku 2014.
4. Fotografie zgłaszane na konkurs dostarczone mogą być organizatorowi w formie plików cyfrowych o jakości pozwalającej na ich publikację w formie elektronicznej oraz w druku, bądź w postacie tradycyjnych odbitek fotograficznych w formacie nie mniejszym niż 20x30 cm i nie większym niż 100x70 cm.
5. Do zgłaszanych prac załączona musi być wypełniona karta zgłoszenia. Zarówno pliki cyfrowe, jak i odbitki fotograficzne muszą być opisane (oznaczone) w sposób umożliwiający ich identyfikację, mający odzwierciedlenie w karcie zgłoszenia.
6. Prace wraz z czytelnie wypełnionymi kartami zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Prace w postaci plików cyfrowych przesyłać można pocztą elektroniczną na adres: fundacja@nj24.pl. Prace zgłaszane na konkurs można też dostarczać osobiście do siedziby organizatora.
7. Termin nadsyłania prac: do 26 września 2014 r. Decyduje data nadania przesyłki, która dotrzeć musi do adresata w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2014 r.
8. Do fotografii w postaci tradycyjnych odbitek fotograficznych należy dołączyć ich wersje elektroniczne w postaci plików cyfrowych o jakości pozwalającej na ich publikację w formie elektronicznej i wykorzystanie do druku.
9. Prace należy przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie.
10. Udział w konkursie jest bezpłatny.
11. Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatorów.
12. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w „Nowinach Jeleniogórskich” oraz portalu internetowym www.nj24.pl. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach konkursu i sposobie odbioru nagród w terminie umożliwiającym odbiór nagród.
13. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie oceny prac i przyznania nagród.
14. Autorzy najlepszych prac wyłonionych przez jury otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, partnerów konkursu.
15. Prawa autorskie fotografii zgłaszanych do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną pracy.
16. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do pokonkursowych prezentacji przechodzą na własność organizatorów.
17. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania zgłoszonych prac, wykorzystywania ich do celów reklamowych, publikowania w środkach masowego przekazu, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie elektronicznej i drukowanej.
18. Autor zgłaszanych prac wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i na rozpowszechnianie swojego wizerunku.
19. W kwestiach spornych dotyczących przeprowadzania konkursu głos decydujący mają organizatorzy.
20. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
25. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania konkursu z przyczyn uniemożliwiających jego organizację. W takiej sytuacji wszystkie nadesłane prace zwrócone zostaną autorom na koszt organizatora.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M.Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. tel. + 48 756424420, e-mail: fundacja@nj24.pl, www.nj24.pl.