To jest archiwalna wersja serwisu nj24.pl Tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Zapraszamy do nowej odsłony: NJ24.PL.

Trwa nabór na ławników

Masz 30 lat, nieskazitelny charakter i korzystasz z pełni praw? Zostań ławnikiem. Trwa nabór na mężów zaufania do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2012 – 2015.

Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z terenu gminy ma zostać wybranych 64 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 32 ławników. Do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z terenu gminy ma zostać wybranych 58 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 5 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może zostać wybrany ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze służby Więziennej,
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze stron internetowych tutaj lub www.ms.gov.pl lub osobiście w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta Jelenia Góra, pok. nr 19 ( II piętro Ratusza ), w terminie do 30 czerwca 2011r.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta Jelenia Góra pod nr tel. 757546111.

Komentarze (2)

a ile wiosen liczy sobie to "nowe"? A może to nowe stare?